Business principes

Business principes.

Auteur: legal counsel Afriwallet BV;
Gekeurd door: De directie van Afriwallet BV;
Geschreven op: 1 April 2018

Wij zijn Afriwallet BV, de onmisbare schakel tussen mensen in ontwikkelingslanden en mensen in Europa. Ons doel is het optimaliseren van de levensstandaard van mensen wereldwijd. Wij bieden gemak, controle en betrouwbaarheid voor iedere klant, partner, medewerker en stakeholder.

We zijn een commerciële instelling met een groot internationaal netwerk. Onze Algemene Principes vormen de basis voor ons handelen en zijn leidend bij onze besluiten om samen te werken met partnerorganisaties of samen werkingsverbanden aan te gaan. Wij verwachten van iedereen die bij of voor Afriwallet BV werkt en van onze relaties dat zij zich houden aan onze Algemene Principes.

In de Algemene Principes staat beschreven wat wij verwachten van onze relaties en iedereen die bij of voor Afriwallet BV werkt, alsmede wat zij van Afriwallet BV mogen verwachten. Om bepaalde situaties verder uit te leggen, zijn er een aantal gedragscodes opgesteld. In deze codes wordt beschreven hoe te handelen in de betreffende situaties.

Wij houden ons aan wet- en regelgeving. We verstrekken volledige, eerlijke, nauwkeurige en tijdige informatie in onze rapportages. Externe rapportages stellen we op aan de hand van de wettelijke voorschriften en de internationaal geldende standaarden.

Wij beschermen de eigendommen en informatie die aan ons zijn toevertrouwd. Onze klanten en partners kunnen erop rekenen dat we zorgvuldig, met discretie en volgens afspraak omgaan met alle data en gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Het is daarom van belang dat wij deze zaken met de grootst mogelijke zorg beschermen. Informatie die ons in vertrouwen is meegedeeld, zullen we onder alle omstandigheden als zodanig behandelen en niet in de openbaarheid brengen.

Wij communiceren open, eerlijk en transparant met iedereen die bij of voor Afriwallet BV werkt, onze klanten, onze partnerorganisaties ons bestuur, overheden, de pers en de samenleving.

Wij vermijden conflicterende belangen. Onze integriteit en reputatie zijn voor een groot deel afhankelijk van hoe onze werknemers zich gedragen. Zorg er daarom voor dat je (iedere schijn van) conflicterende belangen vermijdt en handel integer.

Wij gebruiken middelen van de stichting niet voor ongeoorloofd persoonlijk gewin. Organisatiemiddelen zijn aan jou toe vertrouwd om je functie te kunnen uitvoeren. Maak geen gebruik van onze middelen om er zelf financieel of op andere wijze beter van te worden.

Wij verlangen, betalen of accepteren geen steekpenningen of ongepaste persoonlijke geschenken. Zorg ervoor dat je niet omkoopbaar bent, accepteer of betaal geen steekpenningen en aanvaard in dat kader geen persoonlijke en financiële voordelen.

Onze klanten en partners kunnen erop vertrouwen dat we onder alle omstandigheden eerlijk en transparant werken. We zullen geen ontoelaatbare praktijken uitoefenen om voordeel te behalen. We zullen ook geen misbruik maken van de belangrijke positie die we in sommige markten innemen. Wij voldoen volledig aan de relevante wetgeving inzake corruptie en omkoping die van toepassing is op Afriwallet BV.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze wetgeving gelijk is aan de huidige internationale wetgeving inzake omkoping en corruptie, waaronder de Britse omkopingswet (Bribery Act 2010), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, 1997 en de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act) uit 1977, zoals gewijzigd in 1988 en 1998 (Foreign Corrupt Practices Act Amendments).

Wij eisen van al onze werknemers, leden, partnerorganisaties, relaties en leveranciers dat zij geheel voldoen aan alle wetgeving inzake omkoping en corruptie die op hen van toepassing is en dat zij omkoping en corruptie tegengaan d.m.v. een intern compliance programma dat gelijk is aan de huidige internationale wetgeving inzake omkoping en corruptie, waaronder de Britse omkopingswet (Bribery Act 2010), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, 1997 en de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act) uit 1977, zoals gewijzigd in 1988 en 1998 (Foreign Corrupt Practices Act Amendments).

Een schending van de relevante wetgeving inzake omkoping en corruptie door een onze leden, partnerorganisaties, relaties of leveranciers wordt gezien als een wezenlijke schending van een eventuele relevante overeenkomst en geeft Afriwallet BV het recht een dergelijke overeenkomst of samenwerking per direct te beëindigen.

Onze basisregels omtrent respect en diversiteit:

  • Wij scheppen gelijke kansen voor al onze werknemers en partners;
  • Wij maken geen onderscheid op basis van leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, ras, godsdienst of seksuele geaardheid;
  • Wij behandelen iedereen eerlijk en met respect voor privacy;
  • Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers anderen eerlijk en met respect behandelen;
  • Wij bieden al onze medewerkers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
  • We bieden onze medewerkers een veilige werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden;
  • We zetten ons in om risico’s op ziekte en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken;
  • We doen alles binnen ons vermogen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers hun functie op een veilige wijze kunnen uitvoeren;
  • Wij accepteren geen enkele vorm van bedreiging of geweld;
  • Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge verstandhouding en een prettige werksfeer.

Wij streven ernaar onze klanten en partners de meest betrouwbare en efficiënte oplossingen te bieden. Onze klanten en partners kunnen ervan op aan dat we altijd naar de best denkbare en meest betrouwbare oplossingen zoeken om hun inzet of investering te ondersteunen te optimaliseren en te vergroten.

Wij mengen ons niet in partijpolitiek. We zijn onafhankelijk en onpartijdig. We mengen ons niet in partijpolitiek en verstrekken geen leningen, giften of donaties aan politieke groeperingen. Een individuele of zakelijke inspanning voor een politieke partij mag nooit worden gekoppeld aan het merk Afriwallet BV.

Wij committeren ons aan de ontwikkeling en bevordering van een cultuur waarin de mensenrechten niet worden geschonden. We accepteren onze verantwoordelijkheid. We voelen ons vrij om onze maatschappelijke visie te geven op kwesties die van invloed zijn op het milieu, de wereld, het gelijkheidsbeginsel, onze activiteiten, onze werknemersons bestuur.

Wij hebben een zer-tolerance-aanpak aangaande slavernij en mensenhandel, wij zullen alles binnen ons vermogen doen om slavernij en mensenhandel te voorkomen. Daarnaast verbinden wij ons ertoe ethisch en integere handelen in al onze zakelijke transacties en relaties [en effectieve systemen en controles te implementeren en handhaven om te garanderen dat moderne slavernij en mensenhandel op geen enkele plek in ons bedrijf of onze toeleveringsketens plaatsvindt.

Wij verwachten van al onze contractanten, leveranciers en andere partnerorganisaties dat zij aan dezelfde strenge normen voldoen en verwachten dat onze partners dezelfde hoge eisen stellen aan hun eigen partners.

In het kader van onze activiteiten ondersteunen en streven wij ernaar ontwikkelingen te initiëren die het milieu en de samenleving duurzaam ten goede kunnen komen.

Afriwallet BV streeft naar duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit. Wij stimuleren ontwikkelingen die het milieu en de samenleving ten goede komen. De maatschappij kan ervan op aan dat we zulke initiatieven, indien mogelijk en opportuun, in onze beleid opnemen. We dragen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderzoeken voortdurend hoe we die verder kunnen ontwikkelen

De principes van Afriwallet BV zijn van toepassing op werknemers van Afriwallet BV. Afriwallet BV verwacht van haar relaties, partners, werknemers, tussenpersonen en leveranciers dat zij voldoen aan de Afriwallet Principes.

Wij benadelen werknemers, partners en/of klanten niet voor tekorten die resulteren uit de naleving van de Afriwallet Principes, voor het melden van wangedrag of vermeend wangedrag met betrekking tot deze principes of voor het nemen van geoorloofde maatregelen met betrekking tot wangedrag of vermeend wangedrag.

De Principes van Afriwallet BV zijn van toepassing op alle entiteiten en werknemers van Afriwallet BV. Afriwallet BV verwacht van haar relaties, partners, vrijwilligers, tussenpersonen en leveranciers dat zij voldoen aan de Afriwallet Principes.

Wij benadelen werknemers, partners en/of klanten niet voor tekorten die resulteren uit de naleving van de Afriwallet Principes, voor het melden van wangedrag of vermeend wangedrag met betrekking tot deze principes of voor het nemen van geoorloofde maatregelen met betrekking tot wangedrag of vermeend wangedrag.

Voor iedereen die klachten heeft over Afriwallet BV bekijk ons document klachten procedure om te zien hoe een klacht bij ons in te dienen en hoe wij met de klachten om gaan. Indien er een klacht is die betrekking heeft op een van de business principes dat dient het principe duidelijk vermeld te worden zodat wij dit meenemen in het verwerken van de klacht.

Schending van de Principes van Afriwallet BV kan leiden tot disciplinaire maatregelen, ontslag en, indien wetten worden overtreden, het instellen van een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure.