klachtenprocedure

Klachtenprocedure.

Deze klachtenprocedures zijn opgesteld door Afriwallet BV en is bedoeld voor alle klanten, partners of mensen die op welke manier dan ook een klacht hebben over Afriwallet BV. Het bevat bepalingen over de wijze waarop de klachten die tegen één of meer werknemers of mensen gelieerd aan Afriwallet BV worden ingediend en worden afgehandeld.

Auteur: Juridische afdeling Afriwallet BV
Gekeurd door: Het bestuur van Afriwallet BV
Geschreven op: 22 Juli 2019

Een Klager kan op de volgende manieren een klacht indienen bij (de afdeling Klantenservice) Afriwallet BV:

  • Per e-mail: info@Afriwallet.co
  • Mondeling: aan een werknemer van Afriwallet BV;
  • Contactformulier: www.afriwallet.co/contact

Een Klager dient bij het indienen van de klacht tenminste de navolgende gegevens kenbaar te maken: naam, adres en woonplaats van de Klager; de aard en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. Bij voorkeur wordt ook een e-mailadres kenbaar gemaakt door de klager.

Een klacht waarbij de gegevens zoals vermeld in de klachtenprocedure niet vermeld worden of niet compleet zijn, wordt niet in behandeling genomen door Afriwallet BV. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal Afriwallet BV de Klager binnen drie Werkdagen nadat de klacht is ingediend, informeren dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen omdat de gegevens niet compleet zijn.

Met het indienen van een klacht aanvaardt de Klager de inhoud van dit Klachtenreglement.

De Klager ontvangt – indien redelijkerwijs mogelijk – binnen drie Werkdagen nadat de klacht bij Afriwallet BV is ingediend van Afriwallet BV schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – een ontvangstbevestiging van de Klacht waarin het referentienummer waaronder de klacht is geregistreerd wordt vermeld. Indien de klacht telefonisch of anderszins mondeling is ingediend bij Afriwallet BV kan Afriwallet BV de ontvangst van de klacht met vermelding van het referentienummer mondeling bevestigen.

Afriwallet BV kan ter beoordeling en/of afwikkeling van de klacht de Klager of derden om nadere informatie verzoeken.

Afriwallet BV heeft de intentie de klacht binnen 21 dagen nadat deze is ingediend, op een van de in deze klachtenprocedure genoemde wijze, af te handelen en de Klager daarover schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – te berichten.

Indien de klacht echter niet binnen 21 dagen kan worden afgehandeld, doet Afriwallet BV daarvan met redenen omkleed schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – mededeling aan de Klager onder vermelding van de nadere termijn waarbinnen Afriwallet BV de klacht zal behandelen. Afriwallet BV zal de Klager vervolgens schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – binnen de nader bepaalde termijn berichten omtrent de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld.

Een klacht die op een van de in deze klachtenprocedure genoemde wijze is ingediend eindigt indien:

  • de Klager de klacht intrekt;
  • na bemiddeling en/of na overleg met de Klager blijkt dat bij de Klager geen behoefte meer bestaat aan verdere behandeling van de klacht;
  • Afriwallet BV de klacht heeft afgehandeld zoals vermeld deze klachtenprocedure;

Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – mededeling gedaan aan de Klager.

Indien de Klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door Afriwallet BV, kan de Klager zich wenden tot de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Voor internationale geschillen kan gebruik gemaakt worden van het Europese Onlinegeschillenbeslechting (www.ec.europa.eu/consumers)